• บริษัท เอ.ที.คอน อินซูเลชั่น จำกัด ผลิตเเละจำหน่ายโฟมอีพีเอส
  • info@atcinsu.com

งานวิจัย

งานวิจัย “โฟมอีพีเอส”

( โฟมเติมเต็มเรื่องก่อสร้าง งานวิจัยก็เช่นกัน )

งานวิจัยและผลทดสอบที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลทดสอบที่ถูกต้อง สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ เราจึงเร่งเห็น และให้ความสำคัญกับข้อมูลผลทดสอบ และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
ข้อมูทางเทคนิค
แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
ทดสอบการลามไฟ
แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
Compression Test
แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
K-Value Test
แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
MSDS

ข้อมูลทางเทคนิคโฟมอีพีเอส

TECHNICAL INFORMATION EPS FOAM
การทดสอบการลามไฟ (Combustility)

         Combustility คือ เป็นการทดสอบ ความลามไฟของวัสดุ ประเภทโฟม   EPS   ในด้านการลุกลามไฟ หรือพูดกันง่ายๆ ว่า วัสดุที่ ทดสอบต้องเป็นพลาสติกและ เกิดการลุกไหม้หรือติดไฟได้ มิได้เป็นการทดสอบ ความทนไฟแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการทดสอบเพื่อสังเกตว่าวัสดุนั้นๆ มีอัตราการลุกลามของไฟมากหรือน้อยเพียงใด


วัสดุโฟม EPS มี 2 เกรด

         1. EPS Foam (F เกรด) คือ EPS Foam เกรดไม่ลามไฟ โดยเพิ่มสารกันไฟลาม เข้าไปในวัสถุดิบก่อนนำวัตถุดิบมาสู่ขบวนการขยายและอัดเป็นบล็อกโฟม เหมาะกับการนำไปใช้ในงานก่อสร้าง
         2. EPS Foam (P เกรด) คือ EPS Foam เกรดธรรมดา โฟมเกรดนี้เมื่อโดนหรือสัมผัสเปลวไฟ โดยตรง โฟมจะถูกไหม้และหลอมละลายจะหมดทั้งผืนไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

Japanese Industrial Standard

(JIS A 9511-2018)

มาตฐานว่าด้วยการทดสอบการลามไฟ (Combustility)


ผลทดสอบการลามไฟ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ


eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

( คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี )

การทดสอบแรงกด (Compression Test)

         Compression Test EPS Foam คือ การทดสอบเนื้อสัมผัสด้วยการกด โดยใช้ทดสอบกับโฟมก้อนสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนาด 5x5x5cm โดยใช้หัววัดทรงกระบอก หรือหัววัดที่มีลักษณะแบนกดลงบนตัวอย่าง หัววัดที่ใช้ในการทดสอบ ควรมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของโฟมอีพีเอสที่ใช้ในการการทดสอบ วางชิ้นทดสอบให้อยู่กึ่งกลางของหัววัดจะใช้หลักการเพิ่มแรง (force, N) หรือ ความเค้น กดลงอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ แล้ววัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation, mm) การทดสอบดังกล่าวตามมาตฐาน ASTM D1621-16 กำหนดค่า Compressive resistance at 5% หรือการทดสอบแรงกดหาค่าเมื่อวัสดุยุปตัว 5%

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

American Society for Testing and Materials

(ASTM D1621-16)

มาตฐานว่าด้วยการทดสอบแรงกด (Compression test)


เอกสารแปลงหน่วยคำนวณแรงกด

จากหน่วย กิโลปาสคาล เป็น กิโลกรัม

เทียบหน่วยเป็นตารางเมตร

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน
Snow

0.6 lb/cu.ft.

Snow

0.8 lb/cu.ft.

Snow

1.0 lb/cu.ft.

Snow

1.25 lb/cu.ft.

Snow

1.50 lb/cu.ft.

Snow

2.0 lb/cu.ft.

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value Test)

         K Value Test คือ การทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนคืออะไร ? คือค่าที่บอกว่าวัสดุ มีความสามารถในการเป็นฉนวนกันความร้อนแค่ไหน โดยที่ค่า K ยิ่งต่ำ ยิ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการเป็นวัสดุกันความร้อนได้ดีเท่านั้น

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

American Society for Testing and Materials

(ASTM D1621-16)

มาตฐานว่าด้วยการทดสอบแรงกด (Compression test)


เอกสารวิธีแปลงค่า K-Value ให้เป็น R-Value

ฉนวนที่คุ้มค่าต้องดูที่ R-Value ของแต่ละความหนา


eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

Snow

0.6 lb/cu.ft.

Snow

0.8 lb/cu.ft.

Snow

1.0 lb/cu.ft.

Snow

1.25 lb/cu.ft.

Snow

1.50 lb/cu.ft.

Snow

2.0 lb/cu.ft.


ข้อมูลความปลอดภัยของโฟมอีพีเอส (MSDS EPS FOAM)
         Material Safety Data Sheet (MSDS) นั้นหมายถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของโฟมอีพีเอส ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมี หรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินเกี่ยวโฟมอีพีเอสเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

Material Safety Data Sheet

( MSDS )

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของโฟมอีพีเอส27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

"โฟมอีพีเอส เพื่อบ้านเย็น" นวัตกรรมการสร้างบ้านเเละอาคารสำหรับใช้พักอยู่อาศัย บ้านเย็น เบา ลดเวลาการก่อสร้าง ...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

ปัจจุบันแนวโน้มการเลือกใช้โฟมอีพีเอสนำมาสร้างผนังมีอัตราที่การใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย บ้านเย็นเสร็จทันใจผนังบ้านนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้าน ช่วยกั้นขอบเขตการใช้งาน ปกป้องบ้านจากแสงแดดและลมฝน...


Comments From Our Customer

ขอขอบพระคุณ.. คอมเม้นท์จากลูกค้า เอ.ที.คอน..

แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา เเละรายละเอียดต่างๆ